Εταίροι

IMA, Γερμανία

Το IMA, το οποίο ιδρύθηκε το 1956, είναι ένα πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig. Εδώ και δεκαετίες, το έργο του κέντρου επικεντρώνεται στη διά βίου μάθηση στον τομέα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, καθώς επίσης, στη θρησκευτική αγωγή, την εκπαίδευση των γονέων και της οικογένειας, την προσωπική και πολιτισμική εκπαίδευση.

Τα προγράμματα του IMA απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αν και  οι κύριες ομάδες-στόχου του κέντρου είναι Γερμανοί παλιννοστούντες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και εκτοπισμένα άτομα. Επιπλέον,  νέοι και νέες από διάφορες χώρες της Ευρώπης απευθύνονται συχνά στο κέντρο IMA για να δηλώσουν συμμετοχή σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγών.

Κύριοι στόχοι του IMA είναι:

 • Η παροχή γνώσεων ως προς τη σχέση κράτους-κοινωνίας και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο κράτους και κοινωνίας.
 • Η καλλιέργεια του σεβασμού και της ανοιχτότητας που αποτελούν βασικά θεμέλια της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
 • Η δημιουργία μίας ελεύθερης κοινωνίας και ενός δημοκρατικού κράτους μέσω του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.
 • Η έκφραση αξιών, ουσιαστικών ερωτημάτων και αυτόνομης κρίσης στη διάρκεια μίας συζήτησης.
 • Η ελεύθερη άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων και η παρακίνηση για συμμετοχή στα κοινά.

www.st-hedwigshaus.de

KMOP, Ελλάδα

Το ΚΜΟΠ ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες ΜΚΟ με 40 χρόνια πείρας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και την ατομικής ευημερίας.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει συνεργαστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς επίσης με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την πραγματοποίηση παρεμβάσεων, βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει, για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

Στους κύριους τομείς εξειδίκευσης του ΚΜΟΠ συγκαταλέγονται  η κοινωνική πρόνοια και η υγεία, η απασχολησιμότητα και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η επιστημονική έρευνα και η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.

Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων κοινοτικών δομών, το ΚΜΟΠ συμμετέχει ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά/διεθνή έργα διευθετώντας κοινωνικά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και τους μακροχρόνια ανέργους, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τις μειονοτικές ομάδες.

www.kmop.gr

FOUR ELEMENTS, Ελλάδα

Η ΜΚΟ four ELEMENTS  είναι μία καινοτόμος και πρωτοποριακή ελληνική οργάνωση, η οποία έχει πιστοποιηθεί για τις δραστηριότητες που παρέχει και τον κοινωφελή σκοπό της από το Υπουργείο Υγείας και από την υπηρεσία ΥΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη ΜΚΟ είναι οι εξής:

 • Κοινωνική ενσωμάτωση
 • Ισότητα των δύο φύλων
 • Απασχολησιμότητα και ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων
 • Βία στα Μ.Μ.Ε.

Οι δράσεις της four ELEMENTS εστιάζουν κυρίως στην πρόληψη, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση, την εκπόνηση μελετών και τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
Από την ίδρυσή της η four ELEMENTS έχει αναλάβει την υλοποίηση πολυάριθμων έργων και προγραμμάτων σε συνεργασία με σπουδαίους εθνικούς και διεθνείς φορείς. Οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες ασχολείται η four ELEMENTS είναι οι ακόλουθες:

 • Γυναίκες και ιδίως γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
 • Μετανάστες και πρόσφυγες
 • Άτομα τρίτης ηλικίας
 • Παιδιά που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και εκμετάλλευσης
 • Άτομα με σωματικές αναπηρίες ή/και ψυχικές διαταραχές
 • Μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα

www.4-elements.org

CANARY WHARF CONSULTING LTD, Ηνωμένο Βασίλειο

Η Canary Wharf Consulting Limited είναι μία αγγλική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από την έναρξη της λειτουργίας της, έχει κατορθώσει να καταγράψει ένα εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχημένων έργων και συνεργασιών υψηλού αντίκτυπου προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εταιρείες, οργανισμούς, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες εντός και εκτός της χώρας. Ακόμη, η CWC παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα πελάτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο κρατικοί φορείς και δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις. Η άρτια καταρτισμένη ομάδα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εξής τομείς: Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Διεθνής Ανάπτυξη, Συμβουλευτική, Μάρκετινγκ & Προώθηση Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες ΤΠΕ και Διαδικτυακή Προώθηση Επιχειρήσεων.

canarywharf-consulting.com

CESIE, Italy

Το CESIE – Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών – είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένη από το έργο και τη θεωρία του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Το όραμά μας συνίσταται στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων, της κοινωνίας των πολιτών και λοιπών φορέων με απώτερο σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου.  Γι’ αυτό, συμμετέχουμε στην υλοποίηση έργων ποικίλων θεματικών πεδίων δείχνοντας πάντοτε σεβασμό στη διαφορετικότητα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας είναι η προώθηση της ανάπτυξης μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Στόχοι του CESIE είναι:

 • Η βελτίωση της δια βίου μάθησης στην Ευρώπη μέσω της υλοποίησης διακρατικών έργων με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών
 • Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Η ενίσχυση της προόδου και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον ερευνητικό τομέα
 • Η υποστήριξη της μαθησιακής κινητικότητας για άτομα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής και επιστημονικού κλάδου
 • Η τόνωση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της προσαρμογής διεθνών καλών πρακτικών και μεθόδων

Η κοινωνική δέσμευση του CESIE είναι η συνεχής προσπάθεια για προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα μέσω μίας διεθνούς και διατομεακής συνεργασίας φορέων.

www.cesie.org

CARDET, Κύπρος

Το ερευνητικό κέντρο CARDET είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Ιδρύθηκε το 2004, εδρεύει στην Κύπρο και έχει αναπτύξει συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 200 προγράμματα. Η ερευνητική ομάδα του CARDET επιδιώκει να προσφέρει υψηλής ποιότητας ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς όφελος της κοινωνίας.

Κύριοι τομείς εφαρμογών αποτελούν η μετεκπαίδευση ευάλωτων πληθυσμών και η γενική επαγγελματική κατάρτιση, η ευαισθητοποίηση θεσμικών ενδιαφερομένων μερών για παγκόσμια και τοπικά κοινωνικά ζητήματα κυρίως μέσω επιστημονικών και ερευνητικών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και η ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας για την αύξηση της προσβασιμότητας στη γνώση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

www.cardet.org

ESHA, Ολλανδία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (ESHA) είναι η επαγγελματική οργάνωση των διευθυντών των σχολείων ευρωπαϊκών χωρών. Στα μέλη της ESHA συγκαταλέγονται εθνικοί οργανισμοί σχολικών διευθυντών και υποδιευθυντών της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εντός ή εκτός ΕΕ, εκπροσωπούνται στην ESHA από έναν ή και περισσότερους οργανισμούς.

Η ESHA είναι μία διεθνής κοινότητα, η οποία ενθαρρύνει τη γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και οραματισμών μεταξύ των μελών της και συγχρόνως αποτελεί έναν δυναμικό χώρο έκφρασης νέων ιδεών. Λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των σχολικών διευθυντών, των ερευνητών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής θέτοντας ως συλλογικό στόχο την αξιοποίηση της εμπειρογνωσίας των μελών και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

www.esha.org

Pistes Solidaires, Γαλλία

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Pistes-Solidaires προασπίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και στον αλληλοεξαρτώµενο κόσµο όπου ζούµε. Επίσης, επιδιώκει να προσφέρει καλύτερη κατανόηση της αλληλοεξάρτησης μεταξύ των λαών όλου του κόσμου.

Ο Pistes-Solidaires θεωρεί την εκπαίδευση ως μία μακροχρόνια διαδικασία  που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το έργο του οργανισμού στον εκπαιδευτικό τομέα βασίζεται στους 4 πυλώνες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την UNESCO: (α) μαθαίνω πώς να μαθαίνω, (β) μαθαίνω πώς να ενεργώ, (γ) μαθαίνω πώς να υπάρχω, και (δ) μαθαίνω πώς να συνυπάρχω με άλλα άτομα.

Πρόκειται για μία ΜΚΟ που δραστηριοποιείται έντονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελείται από 3 τμήματα:

 • Τμήμα εκπαιδευτικής κινητικότητας: προσφέρει ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας σε άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, ανταλλαγές νέων, μαθήματα κατάρτισης), καθώς επίσης, σε διεθνείς εθελοντικές δημόσιες υπηρεσίες με τη μεσολάβηση των γαλλικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης.
 • Τμήμα ευρωπαϊκής συνεργασίας: στόχος του είναι να ενισχύσει τα αποτελέσματα της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο στην εκπαίδευση, στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και στον κοινωνικοπολιτιστικό τομέα.
 • Τμήμα τοπικής ανάπτυξης: επιδιώκει να διευρύνει την τοπική γνώση σχετικά με την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αξίες. Για το έργο μας, βραβευτήκαμε το 2013 ως «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έδρα του οργανισμού Pistes-Solidaires βρίσκεται στην πόλη Pau, της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Τέλος, είμαστε ενεργό μέλος μίας Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που αριθμεί συνολικά 13 σημαντικούς οργανισμούς-μέλη.

www.pistes-solidaires.fr