Η εργασία

Στόχος του έργου E-COURSE είναι η ενίσχυση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της μαθησιακής επίδοσης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κύπρο, και γενικά στις χώρες υποδοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλων) και του προσωπικού των σχολείων εφοδιάζοντάς τους με σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών των παιδιών μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση της συμμετοχής και τη βελτίωση της επίδοσης των νεοαφιχθέντων μαθητών, παιδιών μεταναστών και προσφύγων, στο δημοτικό σχολείο συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν:

[

μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων των δασκάλων και των διευθυντών δημοτικών σχολείων για προώθηση της ισότητας, της ποικιλομορφίας και της ένταξης νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην εκπαίδευση, και

[

μέσω της παροχής στήριξης σε δημοτικά σχολεία, ώστε αφενός να διευκολυνθεί η σχολική ένταξη και επιτυχία των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων και αφετέρου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Στόχοι του έργου

[

Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν μικτές τάξεις στις οποίες φοιτούν παιδιά μεταναστών και προσφύγων

[

Υποστήριξη σχολικών μονάδων για τη διευκόλυνση της ένταξης και της επιτυχίας των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

[

Εκπαιδευτική υποστήριξη και βελτίωση της επίδοσης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων στα δημοτικά σχολεία

[

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας: διευθυντών, εκπαιδευτικών και μη διδακτικού προσωπικού, μαθητών, γονέων/οικογενειών των μαθητών

Παραδοτέα του έργου

Εκπαιδευτικό υλικό

για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά θέματα ισότητας, ποικιλομορφίας και ένταξης στους κόλπους της μαθητικής κοινότητας

Πλατφόρμα Υποστήριξης Σχολείων

για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών μεταναστών και προσφύγων και τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

Μεθοδολογία

για την εκπόνηση και την εφαρμογή σχολικών πολιτικών και σχεδίων δράσης που αφορούν τη διαφορετικότητα

Σε ποιους απευθύνεται το έργο;

E

Δασκάλους, διευθυντές και μη διδακτικό προσωπικό

Προώθηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους για τη διαχείριση της ποικιλομορφίας και της ένταξης μαθητών, που είναι παιδιά προσφύγων και μεταναστών, στα σχολεία.

Πρόσβαση σε εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

E

Νεοαφιχθέντες μαθητές, παιδιά μεταναστών και προσφύγων, και στις οικογένειές τους

Ενίσχυση μίας συμμετοχικής και ανοιχτής σχολικής κοινότητας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στη σχολική εκπαίδευση.